Wykształcenie, praca zawodowa:

Ukończyłem studia psychologiczne w 1992 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W trakcie studiów rozpocząłem staż w Ośrodku Terapii Środowiskowej „Saska Kępa”, kierowanym przez Marka Licińskiego, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 1993-95 byłem doktorantem w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Pracowałem jako psychoterapeuta pod superwizją dra Andrzeja Wiśniewskiego w poradni zdrowia psychicznego OOZP "Synapsis" w Warszawie. Zajmowałem się badaniami nad efektywnością psychoterapii w Dziale Badań i Ekspertyz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod kierownictwem dra hab. Jerzego Mellibrudy. Raport z badań (którego skrócona wersja jest dostępna w internecie), pt. „Ewaluacja Programu Rozwoju Osobistego” uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepsza prace doktorska wykonana z zastosowaniem narzędzi statystycznych programu Statistica firmy StatSoft w Krakowie. Następnie pracowałem jako psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia. Współpracowałem także z miesięcznikiem zdrowia i urody „Plus” w charakterze doradcy - członka zespołu specjalistów. Zajmowałem się także redagowaniem portalu psychologicznego Psychologia.edu.pl.

Zainteresowania  zawodowe: psychoterapia anoreksji i bulimii, psychoterapia nerwic i depresji, badania nad efektywnością psychoterapii, zagadnienia socjalizacji dziecka i jego rozwoju intelektualnego, problematyka małżeństwa i rodziny, socjologia instytucji politycznych,

Publikacje:

Melchior Wańkowicz, w: Kultura nr 1-2/1995;

Claus Offe o politycznej legitymizacji poprzez decyzję większości w: Ad Meritum nr 2/1995;

Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-56. w: Przegląd Polonijny nr 3/1995;

Jakie osoby pracują w odwyku? w: Świat Problemów nr 11/1996;

Psychoterapia bulimii, w: Gestalt nr 1/1997;

Jak wychować ofiarę przemocy, w: Świat Problemów nr 5/1997;

Portret pacjenta, w: Świat Problemów nr 6/1997;

PRO – kolejny krok, w: Świat Problemów nr 9/1997;

Czy są bardziej zaburzone?, w: Świat Problemów nr 10/1997;

Charakterystyka populacji pacjentów uczestniczących w programie APETA – analiza przebiegu i efektów terapii alkoholików, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;

Zmiany funkcjonowania społecznego po terapii odwykowej pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;

Założenia koncepcyjne i badania pilotażowe programu badawczego Analiza Przebiegu i Efektów Terapii Osób Współuzależnionych (APETOW), (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;

Wyniki badań pilotażowych programu APETOW – charakterystyka pacjentek współuzależnionych, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;

Doświadczenia przemocy w rodzinie występujące u pacjentek współuzależnionych a poczucie koherencji, (wspolaut.) w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;

Ocena efektywności Programu Rozwoju Osobistego dla osób działających w środowiskach trzeźwościowych, w: Alkoholizm i Narkomania nr 3/1997;

Obraz uwikłania, w: Świat Problemów nr 1/1998;

Psychoterapia bulimii, w: Żyjmy Dłużej nr 2(467)/1998;

Tak radzą sobie z uczuciami, w: Świat Problemów nr 4/1998

Relacje uczestników Programu Rozwoju Osobistego o zmianach w ich życiu po ukończeniu PRO, w:  Nowiny Psychologiczne

 nr 2/1998;

Zmiany w środowisku zawodowym pracowników lecznictwa odwykowego (wspolaut.) w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 1/1998;

Programy badawcze Instytutu Psychologii Zdrowia w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 2/1998;

Program Studium Pomocy Psychologicznej - badania skuteczności. Poczucie kontroli i zasób wiadomości z zakresu pomocy psychologicznej po ukończeniu SPP, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 3/1998;

Badania nad efektywnością psychoterapii (cz. I), w: Gestalt nr 2/1999;

Badania nad efektywnością psychoterapii (cz. II), w: Gestalt nr 3/1999;

W rodzinach współuzależnionych kobiet. w: Świat Problemów nr 10/2000.

Psychoterapia zaburzeń odżywiania się. w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 5/2000.

Ocena efektywności Programu Rozwoju Osobistego. w: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych. StatSoft. Kraków, 2001.

Psychoterapia zaburzeń odżywiania się. Czynniki leczące, problemy emocjonalne, techniki terapeutyczne. IP. Warszawa, 2001.

Co zmienia się po PRO? w: Świat Problemów nr 11/2001.

Separacja dorastającego dziecka. w: Remedium nr 7-8/2002.

Udział w kursach i szkoleniach:

 

25-27.04.1996.

konferencja „Zaburzenia jedzenia” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

12-15.09.1996.

XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku;

25-28.09.1996.

Letnia Szkoła Miałkówek ’96 „Zdrowienie a rozwój osobisty” Instytutu Psychologii Zdrowia;

12-13.06.1997.

seminarium „Nowe perspektywy w badaniach naukowych a praktyka rozwiązywania problemów alkoholowych” w Mądralinie;

23-27.06.1997.

warsztat Zofii Sobolewskiej „Sesje terapeutyczno – rozwojowe dla dorosłych dzieci alkoholików” w Warszawie;

03-05.09.1997.

Letnia Szkoła Puławy ’97 „Drogi do zdrowia – nowe wyzwania” Instytutu Psychologii Zdrowia;

29.01.-01.02.1998.

warsztat Zofii Sobolewskiej „Praca nad zmiana destrukcyjnych przekonań u osób współuzależnionych” w Warszawie;

11-12.05.1998.

seminarium „Testy statystyczne” Statsoft w Krakowie;

29-30.06.1998.

warsztat "Krótkoterminowa terapia rodzin" Betty Alice Erickson, Polski Instytut Ericksonowski w Lodzi;

03-04.09.1998.

warsztat "Neurolingwistyczne programowanie" Hermanna Müllera, w Warszawie;

08-11.09.1998.

Letnia Szkoła Muszaki '98 „Lecznictwo odwykowe w okresie dojrzewania” Instytutu Psychologii Zdrowia;

16-20.09.1998.

Szkoła Letnia „O zdrowie terapeutów” Fundacji St. Batorego w Konstancinie;

21-24.09.1999.

Letnia Szkoła Szczyrk '99 "Pomoc psychologiczna w uzdrawianiu życia rodzinnego" Instytutu Psychologii Zdrowia;

12-15.09.2000.

Letnia Szkoła Szczyrk ‘2000 „Ogniskowe tematy pracy terapeutycznej” Instytutu Psychologii Zdrowia;

20-21.10.2000.

II Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Dębem;

12-13.09.2001.

Letnia Szkoła Szczyrk ‘2001 „Psychoterapia a świat wartości” Instytutu Psychologii Zdrowia;

26-29.08.2002.

Letnia Szkoła Szczyrk ‘2002 „Profesjonalne wyzwania psychoterapii” Instytutu Psychologii Zdrowia;

17-18.05.2003.

Warsztat „Zastosowanie terapii poznawczej w leczeniu zaburzeń odżywiania się” Myry Cooper z Oxford Cognitive Therapy Centre.

 

Hobby:                       teatr, brydż, fotografia, turystyka górska, piłka nożna, internetowa lista dyskusyjna dla psychoterapeutów.

 

Powrót na stronę domowa